Проект по „Околна среда 2007-2013г. с наименование: "Опазване на биологичното разнообразие и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в Община Сапарева баня" > Новини и събитияПринтирай

Приключва реализацията на проект № 5103020-36-679 „Опазване на биологичното разнообразие и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в Община Сапарева баня” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 5103020-С-017

 

logo

Приключва реализацията на проект № 5103020-36-679 „Опазване на биологичното разнообразие и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в Община Сапарева баня"  по Договор за безвъзмездна финансова помощ  № 5103020-С-017.

             Проектът е финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013", съфинансирана от Европейски Фонд за Регионално Развитие и Кохезионния Фонд на Европейския съюз; Приоритетна ос 3 - Дейности за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България, компоненет 2 „Изпълнение на дейности извън резервати и паркове". Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 500 908.80 лева -финансиране от  ЕФРР  425 772.48лв. и национално съфинансиране 75 136.22лв.

            Проектът е с продължителност 24 месеца - от 17.01.2012г. до 17.01.2014 г. с обща  цел - постигане на благоприятно природозащитно състояние на природни местообитания и видове и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в Община Сапарева баня. Тя  бе постигната чрез изпълнението на следните специфични цели:  актуализиране и разширяване на информацията за състоянието и въздействията върху защитени природните местообитания и видове в Община Сапарева баня; опазване и възстановяване на природни местообитания и видове, повлияни от инфраструктурни, туристически и устройствени дейности на територията на общината; оценка и смекчаване на антропогeнния натиск от развитието на туризма в общината върху природните екосистеми.

            По време на реализацията на проекта бяха изпълнени следните дейности: оценка и управление на туристическия капацитет на територията на общината; екологични проучвания, необходими за изпълнението на проекта; възстановяване на нарушени местообитания; информационна кампания; организация и управление на проекта; мерки за информация и публичност; одит.

            Резултатите от изпълнението на проекта включват:

-  Изготвен доклад за направените проучвания на туристическия капацитет;

-  Изготвен план за управление на посетителските потоци в рамките на общината.

-  Изготвен доклад за направените екологични проучвания и приложения към него;

- Изготвен План за опазване на биоразнообразието на територията на общината, с чието прилагане да се осигури поддържане и запазване на биоразнообразието в общината.

- Рекултивирани  и залесени  местни дървесни видове на територия от 10.9 ха, съгласно извършеното  екологично проучване. Залесени бяха местностите: „Старото чакало", „Нешов градеж", „Митрино орище", „Маглище", „Ресиловски манастир", „Кюмурджийска пътека", „Щафельо",  „Джерман", „Вучкия камък" и  „Кръстат бор". Залесителните мероприятия имат за цел ограничаване на негативното антропогенно въздействие върху защитените територии, свързано най-вече със загуба и фрагментация на природните местообитания.

 - Проведена Информационна среща с малки и средни туристи­чески предприемачи и други заинтересовани страни за запознаването им с резултатите от извършеното проучване на нарушените и обезлесени терени;

  - Проведена Образователна кампания в ОУ "Христо Ботев" под формата на  извънкласно занятие  в Посетителският център към Национален парк Рила - с. Паничище, включващо презентация на тема: „Опазване на биоразнообразието в Община Сапарева баня", прожектиране на 15 минутен образователен филм, раздаване на брошури с образователна тематика и инструкции за ограничаване на екологичното въздействие от посетителските потоци; посещение на природни местообитания и  запознава с някои от целевите видове.

 - Изработени Туристически табла и табели, Информационни табла  за популяризиране на екосистемните, икономически и социални ползи от опазване на биоразнообразието;

 - Изработени и монтирани общи карти на местообитанията, туристическите обекти и пътеки на забележителностите;

- Изработени печатни материали за участниците в информационните срещи: шапки, фланелки, раници, химикалки, флашки и брошури.

Реализирането на проекта води до опазване и поддържане на ценните местообитания и видове, намиращи се на проектната територия  и ограничаване на негативното антропогенно въздействие върху защитените територии. Освен постигнатите преки резултати в дългосрочен план на базата на всички направени анализи и стратегически документи ще бъде подобрено планирането и управлението на устойчивото развитие на туризма и цялостното управление на природните ресурси в Община Сапарева баня. Това ще позволи и  информирано вземане на решения от страна на общинската администрация относно подкрепа или отказ на бъдещи инвестиционни намерения. Информационните дейности по проекта ще подобрят общественото съзнание за ролята на биоразнообразието, както и информирането на туристическия бизнес за значението на екосистемните услуги.

Проектът допринася за изпълнение на хоризонталните политики на ЕС  по отношение на опазването на околната среда, партньорството, доброто управление, устойчивото развитие и други.

 

logo 2